Wzór uchwały akcesyjnej

Uchwała Nr ........./20..


z dnia ............. Rady Rodziców Szkoły................................................................

w sprawie przystąpienia do Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców

Działając na podstawie art. 53 ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm), Rada Rodziców Szkoły................................................................................................. postanawia :
§ 1

Przystąpić do Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców (OPRR)


§ 2

Upoważnić panią/pana........................................................... jako w Delegata

Rady Rodziców Szkoły................................................... do reprezentowania jej

na Zjeździe Założycielski OPRR i w I kadencji działalności OPRR.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

..........................................…             ...........................................................
(podpis osoby protokołującej)             (podpis Przewodniczącego Zebrania)