Dla Dyrektorów Szkół

Kluczową rolę  w procesie budowania współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego odgrywa dyrektor szkoły. Wskazuje na to m. in. art. 39 ustawy o systemie oświaty, w którym zapisano, że dyrektor kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz., a w  wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
Dyrektor powinien być nie tylko sprawnym menadżerem i kierownikiem zakładu pracy, ale przede wszystkim liderem lokalnego środowiska oświatowego.

Lider to człowiek z autorytetem, który umie wyznaczać cel, potrafi wskazać drogę do jego osiągnięcia oraz zarazić swoją wizją innych. Lider potrafi tę wizję wprowadzić w życie oraz zapewnić kontynuację jej realizacji. Nawet wówczas, gdy jego już nie będzie. Od dyrektora-lidera w znacznej mierze zależy, czy szkoła staje się miejscem rzeczywistej współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów.

Jak rozwijać umiejętności kreowania współpracy? Jak być liderem środowiska oświatowego? O tym rozmawiamy na konferencjach, seminariach i szkoleniach przygotowanych i prowadzonych przez Fundację „Rodzice Szkole”

Dyrektor Szkoły najważniejszym partnerem rady rodziców
Dyrektor szkoły liderem w budowaniu płaszczyzny współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego
Jak budować płaszczyznę współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego