logofundacji

Kompetencje

Najważniejsze kompetencje rady rodziców

Rada rodziców:

  • uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły..

  • wyraża zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń i innych organizacji.

  • wnioskuje do dyrektora szkoły o ocenę pracy nauczyciela.

  • uczestniczy w ocenie pracy dyrektora szkoły.

  • opiniuje dorobek zawodowy nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

  • bierze udział w komisji konkursowej wybierającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

  • gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł przeznaczane na działalność statutową szkoły.

  • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

  • występuje do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

więcej