Szkoła miejscem powiększania kapitału społecznego kraju

Szkoła miejscem powiększania  kapitału społecznego kraju -  to  tytuł programu, który Fundacja „Rodzice Szkole”, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznych rad rodziców i organizacji obywatelskich  ma zamiar zrealizować w latach 2018- 2020. W jego ramach chcemy:

1.  Zorganizować - w roku  szkolnym 2018/2019 -  16 Regionalnych Konferencji Rad Rodziców, celem których będzie m. in.:
- upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczych szkół,
- zewidencjonowanie  oczekiwań rad rodziców w stosunku do: Ministra Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych i dyrektorów szkół,
- konsolidacja środowisk rodziców i  rad rodziców, prowadząca do budowania różnorakich porozumień rad rodziców,

2.  Zorganizować dwie Ogólnopolskie Konferencje Rad Rodziców,

3.  Rozwinąć działalność Punktu Konsultacyjnego, służącego pomocą prawną i merytoryczną radom rodziców, dyrektorom szkół, radom pedagogicznym, samorządom uczniowskim oraz samorządom terytorialnym w budowaniu płaszczyzn współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego,

4.  Przeprowadzić wśród rodziców szereg ankiet służących ocenie polskiej szkoły i polityki oświatowej państwa oraz zewidencjonowaniu propozycji zmian w prawie oświatowym,

5.  Przygotowywać  na użytek władz oświatowych bieżących  raportów dotyczących  oceny reformy oświaty przez rodziców,

6.  Przygotować nowelizację prawa  dotyczącego społecznych organów w systemie oświaty i uprawnień rad rodziców,

7.  Przygotować -  z okazji 100 -lecia  Odzyskania przez Polskę Niepodległości -  na wzór projektu „Matki Niepokornych”, projekt:  „Polscy muzycy  w drodze do niepodległości -  od Franciszka Lessela do Ignacego Paderewskiego”,

8.  Aktywnie uczestniczyć w pracach, Rządu, MEN, Kancelarii Prezydenta RP, Kuratorów Oświaty i różnych środowisk obywatelskich na rzecz budowania nowoczesnego systemu edukacji, odpowiadającego na wyzwania XXI wieku i oczekiwania społeczeństwa,

9.  Przygotować   dwujęzyczny (jęz. angielski i jęz. polski) raport prezentujący cały przebieg programu i wnioski z niego wypływające, który będzie ważnym świadectwem pokazującym polski system edukacji w odniesieniu do rozwiązań w  innych krajach Europy i świata

Uwaga: powyższy program Fundacja „Rodzice Szkole” będzie realizowała we współpracy z kilkoma zaprzyjaźnionymi europejskimi organizacjami pozarządowymi.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”