logofundacji

Jakie stowarzyszenia i organizacje mogą działać na terenie szkoły?

Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją gdy dyrektor szkoły zaprasza - do realizacji różnych programów wychowawczych - podmioty zewnętrzne. Czasem są to stowarzyszenia fundacje i organizacje o bardzo wyrazistych programach, trudnych do zaakceptowania dla większości rodziców.

Warto więc zdawać sobie sprawę, że w art. 56 ust 2 ustawy o systemie oświaty zapisano:

Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, (…), wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii (czyli praktycznie zgody-dopisek mój) rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Te regulacje wyraźnie wskazują, że wprowadzenie do szkoły jakiegokolwiek stowarzyszenia lub organizacji wymaga zgody rady rodziców, a obowiązkiem dyrektora jest zwrócenie się do niej z wnioskiem o podjęcie stosownej uchwały.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Szerzej na ten temat piszę w felietonie - Jaką rolę na terenie szkoły mogą pełnić stowarzyszenia? - zamieszczonym na stronie: www.rodziceszkole.edu.pl