logofundacji

Komunikacja rady rodziców z rodzicami - jak sprostać temu wyzwaniu?

Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców. Fakt ten wyznacza kilka bardzo ważnych zasad, jakimi rada rodziców musi się kierować:
• rada rodziców reprezentuje interesy rodziców na terenie szkoły. Nie zawsze są one zbieżne z interesem dyrektora lub rady pedagogicznej;
• wszystkie działania podejmowane przez radę rodziców muszą być jawne, a ogół rodziców musi o nich być informowany, niezwłocznie po zaistnieniu danego faktu;

• finanse rady rodziców również są jawne - każdy rodzic ma prawo wglądu w dokumentację finansową rady rodziców;
Rada rodziców proceduje podczas zebrań, a decyzje podejmuje w formie uchwał. Dlatego bardzo ważnym elementem jej pracy jest regularne publikowanie protokołów z zebrań oraz podjętych uchwał. Najlepszym rozwiązaniem jest założenie strony internetowej rady rodziców, na którą to stronę będzie prowadził bezpośrednio link ze strony szkolnej. Takie rozwiązanie uniezależnia przekaz kierowany do rodziców od władz szkoły.
Z uwagi na ilość pracy związanej z funkcją sekretarza rady rodziców oraz jej społeczny charakter, warto pokusić się o powołanie na to stanowisko 2 lub więcej osób oraz dokonać podziału obowiązków pomiędzy nie.

Katarzyna Styczyńska

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”