logofundacji

Rady rodziców w warszawskiej debacie LGBT+

Rodzice i rady rodziców warszawskich szkół i przedszkoli

Szanowni Państwo,

ogłoszona przez Prezydenta m.st. Warszawy pana Rafała Trzaskowskiego Deklaracja na rzecz Społeczności LGBT+ wywołała wiele emocji i ożywiła dyskusję na temat roli środowiska szkolnego w procesie wychowania dzieci i młodzieży.

Fundacja „Rodzice Szkole” wielokrotnie zwracała uwagę, że w tworzeniu i realizacji programów wychowawczych szkół (obecnie programów wychowawczo-profilaktycznych) decydujący głos, zgodnie m. in. z zapisami art. 48 i 53 Konstytucji RP oraz art. 84 i 86 ustawy Prawo oświatowe, mają rodzice.

W sytuacji, gdy następuje próba arbitralnego wprowadzenia do programów nauczania treści budzących napięcia i spory oraz wykraczających poza podstawy programowe, przypominamy kilka podstawowych zasad, które obowiązują przy podejmowaniu przez szkoły tego typu działań i zachęcamy rodziców oraz ich reprezentantów – rady rodziców – do aktywnego korzystania z należnych im praw:

1. W Konstytucji RP zapisano:

- w art. 48 w ust. 1, że: 

Rodzice maja prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

- w art. 53 w ust. 3 zapisano, że:

Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

2. W ustawie Prawo oświatowe zapisano:

- w art. 84 ust. 4, że:

Do kompetencji rady rodziców, [...] należy: 1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki,

- w art. 86 ust. 2, że: 

Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców. 

3. W świetle powyższych regulacji rada rodziców ma prawo, a nawet obowiązek, do szczegółowego zapoznania się z dopuszczonymi do użytku przez dyrektora przedszkola lub szkoły programami wychowania przedszkolnego i programami nauczania, które stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego i szkolny zestaw programów nauczania. 

4. Bez pozytywnej opinii (zgody) rady rodziców, która tę opinię powinna wyrazić po konsultacji z wszystkimi rodzicami uczniów danej szkoły, żadne działania proponowane w deklaracji: Warszawska Polityka Miejska Na Rzecz Społeczności LGBT+, nie mogą być na terenie szkoły prowadzone.

5. Naruszenie przez dyrektorów szkół ww. zasad powinno być zgłaszane do organów nadzoru pedagogicznego (kuratorów oświaty), organów prowadzących szkoły i placówki (prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin) oraz podawane do ogólnej wiadomości za pośrednictwem lokalnych mediów.

6. Fundacja „Rodzice Szkole” deklaruje radom rodziców i rodzicom wszelką pomoc (również prawną) w działaniach wskazanych w pkt 1, 2, 3, 4 i 5 niniejszego listu i prosi o pisemne informowanie o zaistniałych nieprawidłowościach.

Treść komunikatu PDF

Z wyrazami szacunku,

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”