logofundacji

List Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Warszawa, 14.02.2019 r.

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Dyrektorzy szkół , Uczniowie, Pracownicy administracji oświatowej,

ogłoszona w dniu 11 lutego 2019 r. przez Ministra Edukacji Narodowej Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości oraz list skierowany do Rodziców i Opiekunów uczniów, to dwa dokumenty pokazujące bardzo ważne kierunki polityki oświatowej państwa. Fundacja „Rodzice Szkole” i związane z nią środowiska rodzicielskie niejednokrotnie wyrażały opinie w sprawach dotyczących reformy systemu oświaty, zwracając uwagę na dwa ważne elementy tego procesu: - pierwszym jest realne wsparcie rodziców w działaniach umożliwiających wpływania na życie szkół własnych dzieci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych szkół; - drugim są prace na rzecz podniesienia statusu społecznego  nauczycieli,  w tym  również  poziomu ich wynagrodzeń i  zachęcanie  do podjęcia   tego,  jakże ważnego i  pięknego zawodu   najlepszych absolwentów studiów wyższych. Z satysfakcją odnotowujemy, że p. minister Anna Zalewska i obecna ekipa MEN realizują w  swojej polityce oświatowej ww. priorytety, o czym świadczą m. in. przywołane dokumenty. Uwzględniając powyższe, deklarujemy aktywne włączenie się w działania wskazane w Deklaracji na rzecz edukacji przyszłości z głębokim przekonaniem, że będą one służyły podniesieniu jakości polskiej oświaty i budowie szkolnictwa na miarę wyzwań XXI wieku.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

W załączeniu:

1. Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości

2. List minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej do Rodziców i Opiekunów uczniów