logofundacji

II Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców

W pięknej auli im. Schumana na UKSW w Warszawie odbyła się 6 listopada br. II Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców, na którą przybyło ponad 200 rodziców i kilkunastu dyrektorów z mazowieckich i warszawskich szkół. Tą konferencją rozpoczęliśmy cykl podobnych spotkań, które w roku szkolnym 2018/2019 odbędą się we wszystkich województwach służąc upowszechnieniu wiedzy dotyczącej działalności rad rodziców i integracji środowisk rodzicielskich ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- gospodarkę finansową rad rodziców,
- tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół,
- współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.

Uzupełnieniem konferencji była dwie bardzo interesujące prezentacje dotyczące bieżących spraw związanych z reformą oświaty:

1.Egzamin ósmoklasisty-co warto wiedzieć
2.Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020

Bardzo ożywiona dyskusja, która przeciągnęła się ponad wyznaczony czas, potwierdza coraz większe zainteresowanie rodziców życiem szkół ich dzieci i pozwala na stwierdzenie , że realizowany przez Fundację „Rodzice Szkole”, we współpracy z Kuratorami Oświaty i przy życzliwym wsparciu Ministra Edukacji Narodowej program Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich zmienia wyraźnie polską oświatę.

Materiały z konferencji:
Program
Prezentacje
Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie oświaty - wczoraj, dziś, jutro
Dyrektor szkoły – partner i sojusznik rady rodziców
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w rokuszkolnym 2019/2020

Prezentacja OKE
Gospodarka finansowa rad rodziców
Ulotka

Bartosz Opaśnik
Rzecznik Prasowy programu ”Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich”