logofundacji

Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich

Szanowni Państwo,
Fundacja „Rodzice Szkole” - w ramach wieloletniego programu: Szkoła  miejscem kreowania postaw obywatelskich i powiększania  kapitału społecznego kraju -   przystępuje do realizacji dwóch, wzajemnie uzupełniających się, projektów:

1. Rodzice dla szkoły – Rodzice dla społeczeństwa - (projekt dofinansowywany przez Narodowy Instytut Wolności),
2. Akademia Finansowa Rad Rodziców - (projekt dofinansowywany przez Narodowy Bank Polski).   

Partnerzy: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Kuratorzy Oświaty.

Czas realizacji: 01.09. 2018 – 31.12.2019

Działania:

1.  Zorganizowanie - w roku  szkolnym 2018/2019 -  16 Regionalnych Konferencji Rad Rodziców, służących m. in.:
- upowszechnieniu wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich gospodarkę finansową oraz rolę przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczo – profilaktycznych  szkół,

- zewidencjonowaniu  oczekiwań rodziców w stosunku do: Ministra Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych i dyrektorów szkół, konsolidacji środowisk rodziców i  rad rodziców, prowadzącej do ich trwałej współpracy na różnych poziomach i w różnych formach organizacyjnych;

2.  Zorganizowanie w latach 2018/2019 -  2 Ogólnopolskich Konferencji Rad Rodziców których  wiodącymi tematami będą:
- współpraca rad rodziców z innymi organami szkoły, ze szczególnym zwróceniem uwagi na  współpracę rad rodziców  z dyrektorami szkół,
- gospodarka  finansowa rad rodziców,
- nowelizacja prawa oświatowego w zakresie miejsca i roli społecznych organów w systemie oświaty, ze szczególnym zwróceniem uwagi na regulacje dotyczące rad rodziców;

3.  Przygotowanie kursu e-learningowego, zawierającego 15 modułów szkoleniowych dotyczących gospodarki finansowej rad rodziców;

4.  Stworzenie  Punktu Konsultacyjnego, służącego pomocą prawną i merytoryczną - radom      rodziców, dyrektorom szkół, radom pedagogicznym, samorządom uczniowskim oraz samorządom terytorialnym -  w budowaniu płaszczyzn współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego;

5. Przygotowanie w wersji papierowej i elektronicznej poradnika: Vademecum finansowe rad rodziców;

6.  Przeprowadzenie  wśród rodziców ankiet służących ocenie polskiej szkoły  i polityki oświatowej państwa oraz zewidencjonowaniu propozycji zmian w prawie oświatowym;

7.  Przygotowywanie, na użytek władz oświatowych, bieżących  raportów dotyczących  oceny przez rodziców, nauczycieli i uczniów stanu  polskiej szkoły i polityki oświatowej państwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na oceną reformy systemu edukacji;

8.  Przygotowanie  projektu nowelizacji prawa  dotyczącego społecznych organów w systemie oświaty i uprawnień rad rodziców;

9.  Przygotowanie   dwujęzycznego  (jęz. angielski i jęz. polski) raportu prezentującego przebieg programu i wnioski z niego wypływające.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji ww. programu będziemy sukcesywnie zamieszczali na naszych stronach internetowych (www.rodziceszkole.edu.pl , www.radyrodzicow.pl).
Osoby i środowiska zainteresowane jego przebiegiem zapraszamy do  zgłaszania propozycji programowych (wskazujących na tematy, które należałoby w nim uwzględnić), jak najszersze upowszechnienie programu w lokalnych środowiskach oświatowych oraz uczestnictwo
w planowanych konferencjach, szkoleniach i badaniach  ankietowych.
Wszystkie Państwa opinie dotyczące zarówno strony merytorycznej  jak i organizacyjnej    postaramy się uwzględnić, wychodząc z założenia, że program - Szkoła  miejscem kreowania postaw obywatelskich i powiększania kapitału społecznego kraju-  powinien stać się  programem setek tysięcy polskich rodziców, a nie,  stworzonym w oderwaniu od realiów dnia codziennego, kolejnym pomysłem ekspertów i tzw. profesjonalistów.
Oczekując na Państwa pomoc i zaangażowanie w tym, bardzo ważnym dla naszych dzieci i  przyszłości  polskiej szkoły, przedsięwzięciu,
łączę wyrazy szacunku

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”
tel. 602 694 951