logofundacji

Dziennik elektroniczny dla rad rodziców

Nawiązując do stanowiska I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców, Fundacja „Rodzice Szkole” zaproponowała wprowadzenie do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, zapisów umożliwiających radzie rodziców komunikowanie się z wszystkimi rodzicami danej szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego i zamieszczonej w nim tablicy ogłoszeń.

W odpowiedzi otrzymaliśmy list od Pani Marzeny Machałek, Wiceminister Edukacji Narodowej, który jakkolwiek informuje o braku możliwości stworzenia takiego zapisu w samym rozporządzeniu, jednocześnie jednak wyraźnie wskazuje na możliwość inicjatywy w tym zakresie po stronie samych rad rodziców. To kolejne jednoznacznie przychylne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w ważnej dla rad rodziców kwestii. Pani Minister przypomniała również, że za dostęp do dzienników elektronicznych nie mogą być pobierane od rodziców żadne opłaty.

Powołując się na przedstawioną opinię, zachęcamy rady rodziców nie posiadające możliwości komunikowania się z rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego, do wystąpienia w powyższej sprawie do dyrektora szkoły i organu prowadzącego, załączając do swojego wystąpienia odpowiednią uchwałę rady rodziców wraz z kopią listu Pani Minister Machałek.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że zdecydowana większość funkcjonującego na rynku oprogramowania jest wyposażona w moduł umożliwiający stworzenie specjalnych kont dla przedstawicieli rodziców, tak na poziomie rad oddziałowych jak i na poziomie ogólnoszkolnym, tj. rady rodziców. Udostępnienie go nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie organu prowadzącego. Tym zaś z Państwa, w których szkołach dziennik elektroniczny dopiero będzie wprowadzany, sugerujemy sprawdzenie, czy rozważana oferta takimi możliwościami dysponuje.

Katarzyna Styczyńska
Fundacja „Rodzice Szkole”

W załączeniu: List Pani Marzeny Machałek, Wiceminister Edukacji Narodowej