logofundacji

Fundacja „Rodzice Szkole” – plany i wyzwania

Wrzesień 2017 roku będzie stanowił nowe otwarcie dla polskiej oświaty, przyniesie nowe wyzwania dla wszystkich uczestników życia szkolnego, w tym również dla rodziców.
Fundacja „Rodzice Szkole” w uzgodnieniu i współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej, kuratorami oświaty, wojewodami oraz zaprzyjaźnionymi samorządami terytorialnymi przygotowuje:
1. Pakiet informacyjny (wyprawkę szkolną) dla rodziców uczniów klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.
Przypomnimy w nim
- o roli jaką rady rodziców powinny odgrywać w szkole;
- najważniejsze prawa i obowiązki rodziców na terenie szkoły;
- tryb tworzenia rady rodziców i zasady, które powinny obowiązywać w ich pracy;
Uzupełnieniem w/w pakietu informacyjnego będzie przekazany każdej szkole poradnik Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy zawierający rozwiązania prawne regulujące działalność rad rodziców w szkołach i placówkach oświatowych oraz wzory niezbędnych dokumentów dla prowadzenia przez rady rodziców swojej działalności.
2. Program badawczy mający na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania:
- jakie są oczekiwania rodziców odnośnie ich współpracy z radami rodziców w zakresie budowy oraz realizacji programów wychowawczo - profilaktycznych?
- jakie są oczekiwania rodziców w zakresie funkcjonowania rad rodziców w szkołach?
- jakie obszary działalności rodziców oraz współpracy pozostałych organów szkoły z radami rodziców powinny zostać poprawione tak, aby ta współpraca działała na rzecz rozwoju szkoły?
3. II Ogólnopolską Konferencję Rad Rodziców poświęconą:
- diagnozie aktualnej sytuacji w zakresie oddziaływań wychowawczych szkół,
- wskazaniu roli programów wychowawczo - profilaktycznych w procesie kształtowania postaw i charakterów dzieci usystematyzowaniu roli rodziców, rad rodziców oraz innych organów szkół w tworzeniu i realizacji programów wychowawczo- profilaktycznych.
4. Konsultacje dotyczące roli społecznych organów w systemie oświaty oraz zasad prowadzenia przez rady rodziców ich gospodarki finansowej.

Szanowni Państwo,
bardzo prosimy o aktywne wsparcie naszych planów i działań oraz zgłaszanie nowych pomysłów i propozycji konkretnych rozwiązań.
Życzymy jak najlepszego wypoczynku w okresie wakacyjnym, pozwalającego na zgromadzenie pozytywnej energii niezbędnej w nowy roku szkolnym.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”