logofundacji

Dyrektorzy szkół branżowych w MEN

Fundacja „Rodzice Szkole” od kilku lat zwraca uwagę na konieczność odbudowy szkolnictwa zawodowego - tak ważnego dla rozwoju gospodarczego kraju. Choć w obliczu wzmożonej dyskusji wokół likwidacji gimnazjów często o tym zapominamy, jednym z kluczowych założeń obecnej reformy oświaty jest właśnie stworzenie solidnej edukacji zawodowej, która wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom pracodawców.  
To właśnie zagadnieniom związanym z reformą szkolnictwa zawodowego poświęcone było, zainicjowane przez Fundację "Rodzice Szkole”, spotkanie przedstawicieli dyrektorów mazowieckich techników z Panią Minister Marzeną Machałek oraz Panią Dyrektor Bożeną Mayer-Gawron, wicedyrektorem ORE ds. reformy szkolnictwa zawodowego.
Jak podkreśliła Pani Minister Machałek, obok pewnych już wdrożonych nowych regulacji, wciąż założenia reformy są modyfikowane w kierunku stworzenia rozwiązań najlepszych tak z punktu widzenia młodzieży, dyrektorów oraz nauczycieli, jak również potrzeb pracodawców. Głównym celem reformy jest stworzenie systemu, który pozwoli wyeliminować bezrobocie wśród młodych ludzi, dać poczucie satysfakcji z osiągniętego wykształcenia oraz godnego życia w przyszłości.


Dyrektorzy zwracali uwagę na potrzebę promocji szkolnictwa zawodowego, zbudowania marki technika, która będzie w należny sposób oddawała włożony wysiłek w zdobycie wykształcenia branżowego. Zwracali uwagę, że nauka w technikum wymaga dwukrotnie więcej wysiłku od ucznia, gdyż wiąże się z realizacją równolegle 2 podstaw programowych - z zakresu wykształcenia ogólnego oraz nauki zawodu. Wskazywano na rolę rodziców, jako pierwszych i najważniejszych doradców zawodowych dla swoich dzieci, podkreślając, że do nich właśnie należy trafić z przekazem dotyczącym edukacji branżowej. Z drugiej strony podkreślano wagę współpracy z pracodawcami tak, aby szkoły nie funkcjonowały w oderwaniu od potrzeb rynku pracy z jednej strony, ale również aby zapewniały pewnego rodzaju elastyczność dostosowania swojej oferty do dużej dynamiki rynku z drugiej strony.
Pani Minister Machałek zwróciła uwagę, że zostały uwolnione płace nauczycieli zawodu, co powinno w perspektywie czasu doprowadzić do wzrostu płac, a tym samym podnieść atrakcyjność tego zawodu, korzystnie wpływając na jakość oferty. Dodatkowym, ważnym elementem dla poprawy jakości kształcenia na pewno będzie wprowadzenie zasady, że najniższa ocena pracy nauczyciela, obowiązkowa na każdym etapie, eliminuje nauczyciela z zawodu. W rękach dyrektorów będzie leżała odpowiedzialność za budowanie sobie kadry na miarę wyzwań rynku.
To ważne spotkanie stanowiło wstęp do współpracy MEN ze środowiskiem praktyków, którzy jak nikt inny znają rzeczywistość szkolnictwa branżowego - potrzeby oraz wyzwania. Mamy nadzieję, że doprowadzi w przyszłości do rzeczywistej odbudowy tej ważnej dziedziny edukacji.

Katarzyna Styczyńska
Członek Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”