logofundacji

Edukacja Przyszłości

W dniach 15 - 16 marca br. - w  pięknych wnętrzach toruńskiego centrum kulturalnego ”Jordanki”- odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty. Ponad 450 uczestników spotkania dyskutowało o wyzwaniach jakie stoją przed polską edukacją,  przede wszystkim o reformie oświaty. Będąc gościem organizatorów, zaproszonym do udziału w panelu : „Dyrektor szkoły
w obliczu zmian”,  w swoim wystąpieniu, które zostało przyjęte przez kilkuset słuchaczy z wielkim zainteresowaniem, zwróciłem uwagę że:
1. warunkiem zbudowania nowoczesnego systemu oświaty, odpowiadającego na wyzwania XXI wieku i oczekiwania społeczeństwa jest włączenie w te działania wszystkich uczestników życia szkolnego: dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów, organów nadzoru pedagogicznego oraz administracji rządowej i samorządowej.
2. naturalnym partnerem dyrektora szkoły, rady pedagogicznej  i samorządu uczniowskiego powinna  być rada rodziców,  reprezentująca wszystkich rodziców danej szkoły
3. szczególna rola przypada  radzie  rodziców, w tworzeniu programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły
4. ważnym elementem dobrej współpracy jest znajomość i poszanowania prawa  przez całą społeczność szkolną
Z wielkim zainteresowaniem uczestników konferencji spotkało się  wystąpienie p. Anny Zalewskiej, ministra edukacji narodowej, która szeroko  przedstawiła stan prac nad wprowadzaniem reformy oświaty.
Gratulując organizatorom  stworzenia bardzo ciekawej płaszczyzny wymiany poglądów,  niezbędnej w okresie dynamicznych zmian nie tylko w oświacie , ale również  w wielu obszarach życia publicznego, cieszę się, że jako przedstawicie Fundacji „Rodzice Szkole” mogłem w niej uczestniczyć

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”