logofundacji

O podstawach programowych w Sejmie

W dniu 9 marca  odbyło się posiedzenie Sejmowej Podkomisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wychowania, które poświęcone było sprawozdaniu MEN w zakresie przygotowania podstaw programowych dla szkół podstawowych oraz wdrażania reformy oświaty.
Z informacji przekazanej przez Ministra Macieja Kopcia wynikało, że 98% powiatów i gmin podjęło już uchwały w sprawie nowej sieci szkół na ich terenach.
Ogólne założenia podstaw programowych zaprezentowane przez ekspertów, dotyczyły głównie matematyki (prezentował dr hab. Maciej Borodzik), języka polskiego (prezentowała dr Wioletta Kozak), języków obcych (dr Marcin Smolik) oraz informatyki (dr Anna Beata Kwiatkowska).
Spośród szeregu informacji w zakresie poszczególnych podstaw, najważniejsze wydają się te opisujące główne kierunki zmian w poszczególnych przedmiotach. I tak:

  • matematyka - odchudzono pewne treści, idąc w głąb w kierunku rozumienia i dowodzenia,
  • język polski - położono nacisk na kształcenie głównie sztuki retoryki, umiejętności prezentacji oraz na zwiększenie czytelnictwa;
  • język obcy - wprowadzono charakter kontynuacyjny nauki języka obcego nauczanego jako pierwszy przez 8-12 lat, skorzystano z dotychczasowych doświadczeń 7 lat obowiązywania obecnej podstawy uzupełniając ją i uspójniając, istotnie wzmocniono kształcenie kompetencji interkulturowej, wprowadzono podstawę dla oddziałów dwujęzycznych (dotychczas takiej nie było), przywrócono ustawowo rok zerowy dla kształcenia dwujęzycznego (dodatkowe 540 godzin języka obcego w ciągu roku) oraz nałożono na szkoły obowiązek kształcenia w grupie o zbliżonych umiejętnościach.
  • informatyka - dotychczas brakowało kształcenia cyfrowych twórców i w tym kierunku poszły zmiany, tj. położono nacisk na rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin przy pomocy technologii informatycznych, wprowadzając programowanie od najmłodszych lat, dodatkowo włączono do podstawy zagadnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Film z pełnymi prezentacjami Ministra Kopcia, ekspertów oraz późniejszą dyskusją dostępny jest pod linkiem:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#E183252AF641E7F2C12580D6003F07E8

Katarzyna Styczyńska
Członek Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”