logofundacji

List do Członków Założycieli OPRR

Poniżej zamieszczmy list skierowany do Członków Założycieli Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji "Rodzice Szkole"

Warszawa, 2016.12.02

Członkowie Założyciele Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców

Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji „Rodzice Szkole” – inicjatora powołania  Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców – dziękujemy za czynne poparcie tej idei i uczestnictwo w zjeździe założycielskim OPRR. Wspólnie zrobiliśmy pierwszy, bardzo ważny krok do zbudowania w Polsce szerokiego ruchu rad rodziców, który w ciągu kilku lat powinien  stać się znaczącym podmiotem w kreowaniu i realizacji polityki oświatowej na różnych poziomach (państwa, regionów, samorządów terytorialnych i szkół). O problemach, jakie stają przed naszym środowiskiem, musimy rozmawiać ciągle, starając się wypracowywać kompromis we wszystkich, często bardo trudnych, sprawach dotyczących polskiej oświaty.

Do skierowania do Państwa tego listu zainspirowały nas m. in. informacje, dotyczące pierwszych kroków, jakie niektórzy z Państwa mają zamiar podjąć w najbliższym czasie (lub już podejmują). Dotyczy to włączenia się, pod szyldem Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców, w dyskurs na temat reformy edukacji, tworząc jednocześnie wrażenie, że OPRR jest reprezentantem licznego środowiska rodziców. Działania takie uważamy za zdecydowanie przedwczesne. Odwołując się do wieloletnich doświadczeń naszej Fundacji, radzimy zachować proporcje adekwatne do siły i potencjały, jakim OPRR na dzień dzisiejszy faktycznie dysponuje. Uważamy, że w chwili obecnej kluczowym dla tego ruchu jest skoncentrowanie się na jego rozwoju, przyciągnięcie jak największej liczby rad rodziców, oraz wprowadzenie do prawa oświatowego rozwiązań, o których rozmawialiśmy na Zjeździe Założycielskim OPRR i na organizowanych przez Fundację „Rodzice Szkole” Regionalnych Konferencjach Rad Rodziców.

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że dzięki staraniom Fundacji „Rodzice Szkole” w art.  84 ust. 7  ustawy Prawo oświatowe, nad którą toczą się w chwili obecnej prace w Sejmie RP, znalazł się zapis mówiący, że fundusze rady rodziców mogą być przechowywane na  odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców. Zapis ten w sposób jednoznaczny porządkuje sprawy, które stanowiły jedną z podstawowych bolączek w funkcjonowaniu wielu rad rodziców. Wierzymy jednocześnie, że będzie on miał korzystny, z punktu widzenia rad rodziców, wpływ na dostępną ofertę banków.

Przed nami kolejne wyzwania dotyczące:
- wprowadzenia do prawa oświatowego regulacji umożliwiających wykorzystywanie funduszy publicznych na szkolenia rad rodziców,
- uporządkowania zasad tworzenia i kompetencji rad szkół,
- zagwarantowania radom rodziców uprawnień podobnych do tych, w jakie zostały wyposażone rady szkół i samorządy uczniowskie.

Ułatwią one i uporządkują działalność rad rodziców, co jest niezbędnym warunkiem zwiększenia ich aktywności i zbudowania szerokiego ruchu obywatelskiego, jakim powinno stać się Ogólnopolskie Porozumienie Rad Rodziców.

Uważamy, że w chwili obecnej założyciele OPRR powinni skoncentrować swoją działalność na rozbudowie Porozumienia i całościowym uporządkowaniu prawa oświatowego w sprawach dotyczących miejsca i roli rad rodziców w polskim systemie oświaty. Jednocześnie zwracamy uwagę, że organizacja taka jak OPRR winna uszanować różnorodność poglądów politycznych jej członków, a co za tym idzie, nie podejmować działań wyraźnie ich dzielących. Uważamy, że przedstawiciele rodziców powinni znaleźć platformę swojej działalności, skupioną na rzeczach jednoznacznie wspólnych z perspektywy środowisk rodzicielskich. Inicjowanie dyskusji na tematy kontrowersyjne z punktu widzenia rodziców w tak małym, a jednocześnie na pewno mający bardzo zróżnicowane poglądy środowisku, doprowadzi na starcie Państwa działalności do niepotrzebnych napięć i sporów i nie ułatwi osiągnięcia celów na które wskazujemy.

Powyższe opinie chcieliśmy przedstawić na pierwszym posiedzeniu Zarządu OPRR. Niestety nie otrzymaliśmy na nie zaproszenia (mimo wyraźnej deklaracji chęci uczestnictwa), co nie jest dobrym początkiem współpracy naszych środowisk. Odrzucając jednak tę niezręczność, proponujemy skierowanie do różnych organów władzy publicznej listu informującego o powstaniu i planach OPRR, którego projekt załączamy. Zachęcamy wszystkich założycieli Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców do refleksji nad przedstawionymi w powyższym liście zagadnieniami.

Łączymy wyrazy szacunku,

Katarzyna Styczyńska - Pełnomocnik Fundacji „Rodzice Szkole” ds OPRR
Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”