logofundacji

Co rady rodziców oraz rodzice powinni wiedzieć na temat wypadków w szkole?

Kwestie związane z wypadkami w szkole reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Najważniejsze, wynikające z niego uprawnienia dla rad rodziców to:
Zgodnie z par. 41 ust. 1, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić o zaistnieniu wypadku m.in. radę rodziców. Rada rodziców ma prawo domagać się takiego zgłoszenia na piśmie.
Rada rodziców ma prawo wystąpić z wnioskiem o włączenie swojego przedstawiciela do tzw. zespołu powypadkowego, celem wspierania poszkodowanego dziecka/ucznia, wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i zadbania o wdrożenie wniosków dla uniknięcia podobnych wypadków w przyszłości (par. 43 ust. 7 ww rozporządzenia).
W przypadku braku jednomyślności z przewodniczącym zespołu powypadkowego, każdy jego członek (w tym reprezentant rady rodziców) ma prawo do złożenia stanowiska odrębnego, w którym określi swój pogląd na wypadek i jego przyczyny (par. 43 ust. 9 ww rozporządzenia).


Dodatkowo warto wiedzieć że:
Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, obowiązkiem dyrektora szkoły jest zabezpieczenie miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
Rodzice poszkodowanego mogą w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego złożyć zastrzeżenia do jego ustaleń. Zastrzeżenia składa się przewodniczącemu zespołu, najlepiej na piśmie. Rozpatruje je organ prowadzący.
Rejestr wypadków jest prowadzony przez dyrektora szkoły i jest informacją publiczną.