logofundacji

Jaka jest rola komisji rewizyjnej rady rodziców?

Komisja rewizyjna to organ kontrolujący. Zazwyczaj rada rodziców liczy wielu członków (tylu, ile jest oddziałów - każdy oddział ma swojego przedstawiciela). Dla sprawności funkcjonowania rady, powoływane jest prezydium, które koordynuje pracę całego organu oraz wypełnia uchwały podjęte przez radę w okresie między zebraniami. Taka organizacja wymaga kogoś, kto skontroluje, czy działania wąskiej grupy spośród nas odbywają się zgodnie z podjętymi przez radę uchwałami, regulaminem rady rodziców oraz szeroko rozumianymi przepisami prawa (w szczególności ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela).
Zadaniem komisji rewizyjnej będzie wskazywanie zaobserwowanych uchybień wraz z prośbą o ich niezwłoczne usunięcie. Komisja działa równolegle z prezydium rady rodziców i powinna kontrolować jego prace na bieżąco.


Zleceniodawcą komisji rewizyjnej są członkowie rady rodziców, a w konsekwencji sami rodzice, którzy swoje zaufanie oraz pieniądze powierzyli grupie reprezentantów. Dlatego to dla nich właśnie przygotowywane są raporty.
Raport końcowy powinien zostać sporządzony z wyjątkową starannością oraz przedstawiony wszystkim rodzicom co najmniej na kilka dni przed pierwszym spotkaniem wyborczym do nowej rady rodziców w nowym roku szkolnym. Powinien zawierać wniosek skierowany do rady rodziców o udzielenie bądź nie absolutorium dla prezydium rady rodziców.
Na pewno największe wyzwanie, ale jednocześnie najważniejsze zadanie, stanowi dla komisji rewizyjnej kontrola gospodarki finansowej. Pomocne będzie wykorzystanie ściągawki „Kluczowe kontrole” przygotowanej przez Fundację.

Katarzyna Styczyńska
Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Załącznik