logofundacji

Preliminarz wydatków rady rodziców

Gospodarka finansowa rady rodziców jest jednym z ważniejszych elementów jej działalności. Wiąże się z dużą odpowiedzialnością, wynikającą z faktu, że gospodarujemy pieniędzmi społecznymi.
Preliminarz wydatków daje prezydium rady rodziców możliwość sprawnego oraz uprawnionego dysponowania finansami rady, bez konieczności każdorazowego zwoływania zebrania dla uzyskania akceptacji na poszczególny wydatek.
Jakie elementy powinien zawierać dobry preliminarz?

- szacunek wpływów, m. in. na podstawie zebranych podczas pierwszych zebrań w klasach deklaracji wpłat od rodziców;
- plan wydatków, skorelowany z uchwalonym planem działania oraz ze zgłoszonymi ze strony różnych podmiotów w szkole (tj.: dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady rodziców) wnioskami o dofinansowanie.
Wpływy wraz z wydatkami powinny się bilansować. Konieczne jest pozostawienie pewnej rezerwy, jednak ze względu na 1-roczną kadencję rady, nie powinna być ona większa niż 10-20%. Innymi słowy, środki zebrane przez radę rodziców w danym roku szkolnym powinny być w ciągu tego roku wydane. Kumulowanie środków jest o tyle nieuprawnione, że po roku zmieniają się w szkole dzieci, część z nich odchodzi i w kolejnym roku szkolnym nie będą one mogły skorzystać ze zgromadzonych środków.

Przykładowy preliminarz rady rodziców, jak również wzór uchwały w sprawie przyjęcia preliminarza rady rodziców na dany rok szkolny znajdą państwo w przygotowanym przez Fundację poradniku „Rodzice partnerzy i sprzymierzeńcy”.

Katarzyna Styczyńska
Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole"