logofundacji

Dlaczego należy zadbać o prawidłowe przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych?

Ustawa o systemie oświaty w sposób jednoznaczny mówi, że wybory do rad oddziałowych są przeprowadzane w trybie tajnym. Zapis ten nie pozostawia żadnej przestrzeni do interpretacji. Warto w tym miejscu przypomnieć, że rada rodziców jest pełnoprawnym organem szkoły, który decyduje o wielu ważnych dla szkoły sprawach - m. in. w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły oraz szkolny program profilaktyki, opiniuje prace nauczycieli, decyduje czy dana organizacja bądź stowarzyszenie mają prawo działać na terenie szkoły, opiniuje plan finansowy szkoły.
Jeśli nie chcemy, aby ktokolwiek kiedykolwiek podważał ważność podjętych przez rade rodziców decyzji, bezwzględnie konieczne jest przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych w trybie tajnym oraz udokumentowanie tego faktu stosownym protokołem z zebrania wyborczego. (Wzór protokołu oraz przykładowy przebieg zebrania wyborczego zamieszczamy na stronie, w formie pliku do pobrania).


Rada oddziałowa, a następnie rada rodziców, jest niezależnym reprezentantem rodziców. Dlatego na jej wybór nie może mieć wpływu ani wychowawca, ani tym bardziej dyrektor szkoły. Zebranie wyborcze powinno odbywać się tylko i wyłącznie w gronie rodziców, bez obserwatorów w postaci pracowników szkoły, w szczególności członków rady pedagogicznej.

Katarzyna Styczyńska
Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole"