logofundacji

Rodzice na posiedzeniu nadzwyczajnym Narodowej Rady Rozwoju

21. czerwca, w przededniu zakończenia roku szkolnego, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie sekcji „Edukacja, młode pokolenie, sport” Narodowej Rady Rozwoju, zatytułowane „Ku odnowie polskiej oświaty”. W spotkaniu uczestniczyli Prezydent Andrzej Duda wraz z Małżonką, Minister Anna Zalewska, oraz około 40 zaproszonych gości, w tym przedstawiciele Fundacji „Rodzice Szkole”.
Posiedzenie było głosem w trwającej ogólnopolskiej debacie, której podsumowanie zostało zapowiedziane na dzień 27 czerwca. Co ważne, głos rodziców wybrzmiał podczas spotkania bardzo wyraźnie. Prezes Wojciech Starzyński w swym wystąpieniu podkreślił, jak ważną rolę w historii edukacji polskiej odgrywali i nadal odgrywają rodzice. Zwrócił uwagę na najważniejsze potrzeby z zakresu regulacji prawnych, niezbędne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowanie rad rodziców:
- uregulowanie zasad prowadzenia przez rady rodziców gospodarki finansowej;
- określenie, że program wychowawczy szkoły jest tworzony w oparciu o system wartości wspólny dla danego środowiska szkolnego;
- uporządkowanie zasad tworzenia rad szkół,
- umożliwienie wykorzystywania środków publicznych na potrzeby szkolenia rodziców uczniów.

Pani Minister podkreśliła, że nie przypadkowo debata odbywa się pod hasłem „Uczeń, rodzic, nauczyciel - dobra zmiana”. To właśnie głos wskazanych podmiotów jest w debacie najważniejszy. Rolę samorządów oraz Ministerstwa określiła jako służebną wobec edukacji. Na podsumowanie oraz wnioski przyjdzie nam jednak poczekać do najbliższego poniedziałku, na kiedy to zaplanowana została w Toruniu konferencja z udziałem Minister Anny Zalewskiej, wyznaczająca konkretne już kierunki zmian w polskiej edukacji.

Katarzyna Styczyńska
Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”