logofundacji

W MEN o roli rodziców w polskiej szkole

W ramach, zorganizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej,  ogólnopolskiej debaty „Uczeń, Rodzic, Nauczyciel” 11 czerwca  odbyło się  spotkanie poświęcone miejscu i roli rodziców w polskiej szkole. Jego celem było podsumowanie dotychczasowej dyskusji dotyczącej powyższej problematyki oraz zaprezentowanie przez uczestników debaty propozycji zmian w prawie oświatowym.  W imieniu Fundacji „Rodzice Szkole” i współpracujących z nią środowisk rodzicielskich przedstawiłem projekty nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela dotyczące:
1. uporządkowania zasad prowadzenia przez rady rodziców gospodarki finansowej zgromadzonymi przez nie środkami,
2. określenia roli rady szkoły jako platformy współpracy: rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego,
3. tworzenia  programu wychowawczego  szkoły  opartego na   wspólnym dla całego środowiska  szkolnego systemie wartości,
4. wyposażenia rad rodziców w uprawnienia pozwalające na opiniowanie różnych działań wewnątrzszkolnych na zasadach  analogicznych  do uprawnień rad pedagogicznych i samorządów uczniowskich,
5. wprowadzenia regulacji pozwalających na finansowanie szkoleń dla rodziców i rad rodziców ze środków publicznych.

Mam nadzieję, że zgłoszone propozycje będą uwzględnione w polityce oświatowej obecnej ekipy MEN   i przedstawione przez p. minister Annę Zalewską na konferencji, w dniu
27 czerwca,  poświęconej prezentacji wniosków z  debaty  oraz  informacji na temat planów rządu  związanych z  reformą narodowego systemu edukacji.


Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”