logofundacji

Co rady rodziców oraz rodzice powinni wiedzieć na temat wypadków w szkole?

Kwestie związane z wypadkami w szkole reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
Najważniejsze, wynikające z niego uprawnienia dla rad rodziców to:
1. Zgodnie z par. 41 ust. 1, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić o zaistnieniu wypadku m.in. radę rodziców. Rada rodziców ma prawo domagać się takiego zgłoszenia na piśmie.
2. Rada rodziców ma prawo wystąpić z wnioskiem o włączenie swojego przedstawiciela do tzw. zespołu powypadkowego, celem wspierania poszkodowanego dziecka/ucznia, wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i zadbania o wdrożenie wniosków dla uniknięcia podobnych wypadków w przyszłości (par. 43 ust. 7 w/w rozporządzenia).
3. W przypadku braku jednomyślności z przewodniczącym zespołu powypadkowego, każdy jego członek (w tym reprezentant rady rodziców) ma prawo do złożenia stanowiska odrębnego, w którym określi swój pogląd na wypadek i jego przyczyny (par. 43 ust. 9 w/w rozporządzenia).
Dodatkowo warto wiedzieć że:
1. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, obowiązkiem dyrektora szkoły jest zabezpieczenie miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
2. Rodzice poszkodowanego mogą w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego złożyć zastrzeżenia do jego ustaleń. Zastrzeżenia składa się przewodniczącemu zespołu, najlepiej na piśmie. Rozpatruje je organ prowadzący.
3. Rejestr wypadków jest prowadzony przez dyrektora szkoły i jest informacją publiczną.

Katarzyna Styczyńska
Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”