logofundacji

Rady rodziców w planach badań NIK na rok 2017

W dniu 28.04.2016 r. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Ważnym punktem w porządku obrad Komisji było rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na rok 2017.

Z inicjatywy Fundacji „Rodzice Szkole” został zgłoszony przez Wiceprzewodniczącą Komisji, Panią Poseł Marzenę Machałek, wniosek o przeprowadzenie systemowej kontroli sytuacji rad rodziców w szkołach. dotyczącej m. in.:
1. zgodności trybu powoływania rad rodziców z obowiązującymi zapisami w ustawie o systemie oświaty;
2. roli rad rodziców w tworzeniu i realizacji programów wychowawczych, programów profilaktyki oraz w opiniowaniu planów finansowych szkół;
3. gospodarki finansowej rad rodziców, w szczególności jej zgodności z regulacjami wewnętrznymi oraz ustawowymi w zakresie finansów publicznych;
4. archiwizacji dokumentacji rad rodziców oraz dostępu do dokumentacji wytworzonej przez rady rodziców zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej;
5. współpracy pomiędzy radami rodziców a dyrektorami szkół oraz radami pedagogicznymi;
6. zgodności z prawem oświatowym zapisów dotyczących rad rodziców w statutach szkół i w regulaminach rad rodziców;
7. zaangażowania władz samorządowych we wspieranie rad rodziców w egzekwowaniu ich ustawowych praw.
Przyjęty przez Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży wniosek przekazano sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Po zatwierdzeniu przez nią, zostanie skierowany do Najwyższej Izby Kontroli.

Katarzyna Styczyńska
Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”