Stanowisko I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców

Mając świadomość, że przyszłość naszej Ojczyzny zależy od poziomu wykształcenia i wychowania młodego pokolenia – a niezbędnym elementem zbudowania systemu oświaty na miarę wyzwań XXI wieku i oczekiwań społeczeństwa jest włączenie w ten proces wszystkich uczestników życia szkolnego: uczniów, nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej oraz pozarządowych organizacji obywatelskich – uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców zwracają się do:

I. Ministra Edukacji Narodowej o:

1. wprowadzenie do prawa oświatowego przepisów:
a) regulujących prowadzenie przez rady rodziców gospodarki finansowej,
b) wskazujących, że program wychowawczy szkoły jest oparty na wspólnym dla środowiska szkolnego systemie wartości,
c) porządkujących zasady tworzenia rad szkół oraz wyposażających rady rodziców, w uprawnienia adekwatne do uprawnień rad szkół, rad pedagogicznych i samorządów uczniowskich,
d) umożliwiających radom rodziców komunikowanie się z wszystkimi rodzicami szkoły podobnie jak robią to dyrektorzy szkół i rady pedagogiczne;

2. skierowanie do kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów listu, wskazującego, jak ważną rolę w budowaniu nowoczesnego systemu oświaty mogą i powinni odgrywać rodzice i ich reprezentanci – rady rodziców;

3. wsparcie skierowanej do uczestników życia szkolnego (przede wszystkim rodziców i dyrektorów szkół) szerokiej kampanii informacyjno – edukacyjnej na temat praw i obowiązków rodziców na terenie szkół;

4. pomoc w założeniu i prowadzeniu – przez niezależną organizację pozarządową, zajmującą się sprawami miejsca rad rodziców w polskim systemie oświaty i mającą doświadczenie oraz praktyczną wiedzę w zakresie problemów związanych z tematyką rad rodziców – Punktu Konsultacyjnego, służącego pomocą prawną i merytoryczną w budowaniu płaszczyzny współpracy: radom rodziców, dyrektorom szkół, radom pedagogicznym, samorządom uczniowskim oraz samorządom terytorialnym.

II. Parlamentarzystów o:

systematyczne wspieranie propozycji zmian w prawie oświatowym, umożliwiających rodzicom realne oddziaływanie na szkoły własnych dzieci.

III. Kuratorów Oświaty o:

  1. monitorowanie relacji wszystkich organów szkół, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy pomiędzy dyrektorami szkół i radami rodziców;

  1. pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy różnymi organami szkoły;

  1. zwracanie uwagi na zgodność z prawem oświatowym zapisów zamieszczonych w statutach szkół oraz trybu uchwalania programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły;

  1. umożliwienie radom rodziców stałego kontaktu z pracownikami kuratoriów oświaty;

IV. Samorządów Terytorialnych o:

  1. zapewnienie finansowania szkoleń rodziców w zakresie ich praw i obowiązków na terenie szkoły, wynikających z prawa oświatowego;

  1. pomoc w propagowaniu wśród rodziców, pracowników szkół i pracowników samorządowej administracji oświatowej wiedzy na temat praw i obowiązków rad rodziców;

V. Dyrektorów szkół o:

1. zapewnienie radom rodziców dostępu do narzędzi komunikacji, analogicznych do tych, z których korzystają rady pedagogiczne, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji z rodzicami za pośrednictwem szkolnych mediów: dziennika elektronicznego, szkolnej tablicy ogłoszeń, itp.;

2. przeszkolenie wszystkich nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły w zakresie praw i obowiązków rad rodziców wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela;

3. organizowanie szkoleń dla rodziców na temat ich praw i obowiązków wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela oraz ułatwienie radom rodziców prowadzenia działalności na terenie szkoły poprzez m.in. wyznaczenie oddzielnego pomieszczenia na sekretariat rady rodziców i umożliwienie, w terminach wskazanych przez radę rodziców, odbywania przez nią zebrań.

Uwagi: Informuję, że dodatkowe postulaty zgłaszane przez rodziców w trakcie trwania Konferencji zostaną dołączone do protokołu i przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej