logofundacji

Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

W dniu 27 maja odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Społecznego Komitetu Doradczego (SKD) przy rządowym projekcie: Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

W trakcie ożywionej dyskusji, poruszono kilka wątków na które chciałbym zwrócić uwagę:

1. Autorzy i realizatorzy projektu wiążą bardzo duże nadzieje związane z jego długoletnimi efektami mającymi doprowadzić, w perspektywie 5-10 lat, do zbudowaniu w większości polskich szkół realnej współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego. Osobiście mam wiele wątpliwości, którym niejednokrotnie dawałem wyraz, czy program Szkoła współpracy... do tego się przyczyni, czy nie zdominuje go wspólne organizowanie pikników, imprez szkolnych i robienie przysłowiowych kanapek? Jednocześnie chciałbym wierzyć w jego sukces, który będzie sukcesem polskiej oświaty i ciągle daję twórcom pewien kredyt zaufania .

 

2. Realizatorzy projektu- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- przygotowali poradniki dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Niestety objętość każdego z nich (ok. 150 stron) będzie, wg zgodnej opinii wszystkich członków SKD, zniechęcała adresatów do lektury. Postulowano więc radykalne ich „odchudzenie” i znalezienie bardziej nowoczesnych, niż książki i e-booki, form przekazu treści ważnych dla osiągnięcia założonych celów.

Za istotny mankament uważam brak odrębnego poradnika dla dyrektora szkoły, którego rola w budowaniu płaszczyzny współpracy jest nie do przecenienia i zdecydowanie wykracza poza rolę zwykłego nauczyciela.

3. Zaproponowano kilka zmian w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela, zgłaszanych wcześniej przez Fundację „Rodzice Szkole”, co stwarza nadzieję na wprowadzenie ich do prawa oświatowego. Należy jednocześnie mieć świadomość, że rekomendowane rozwiązania nie wyczerpują propozycji naszej Fundacji, których uwzględnienie jest niezbędnym elementem autentycznego włączenia rodziców i ich reprezentantów rad rodziców w życie szkół własnych dzieci.

Z niecierpliwością czekam na weryfikację tych kilku krytycznych uwag, wyrażonych przeze mnie na spotkaniu SKD i przedstawionych w powyższym tekście, która nastąpi 15.czerwca br., w trakcie całościowego podsumowania projektu.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”