logofundacji

Podsumowanie wakacji

Powoli zbliżamy się do końca letnich wakacji, które dla wielu rodziców, nauczycieli i uczniów są czasem zasłużonego wypoczynku oraz refleksji nad przyszłością polskiej szkoły i edukacji własnych dzieci. W tym roku, m. in. ze względu na gorącą atmosferę związaną z równoległą rekrutacją do szkół średniego stopnia dwóch roczników (absolwentów gimnazjów i absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych) oraz ze zmianą na stanowisku ministra edukacji narodowej, był to dla Fundacji okres dużej aktywności, o czym informujemy poniżej:

1. staraliśmy się starannie monitorować proces rekrutacji i informować o tym naszych czytelników (felieton: Co dalej z absolwentami szkół podstawowych i gimnazjów? z dnia 24 lipca br.),

2. zwróciliśmy uwagę na nieprawidłowości pojawiające się w procesach ubiegania się i realizacji projektów finansowanych w ramach obywatelskich budżetów partycypacyjnych (felieton: Budżet obywatelski, czy skok na kasę? z dnia 15 sierpnia br.),

3. przygotowaliśmy, wspólnie z firmą eduPAY Polska – program internetowego zarządzania finansami rad rodziców (informacja: Finanse rad rodziców z dnia 17 sierpnia br.),

4. przygotowaliśmy program badań (w formie badań focusowych i ankiet), mający na celu zgromadzenie informacji dotyczących oceny przez rodziców stanu polskiej szkoły i oczekiwanych przez nich zmian (w tym również w obszarze prawa oświatowego). Uzyskane tą drogą odpowiedzi posłużą do stworzenia raportu pokazującego miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty (szersze informacje o ww. programie zostaną zamieszczone na naszych stronach internetowych we wrześniu br.),

5. Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” dwukrotnie spotkał się (3 lipca i 12 sierpnia br.) z nowym ministrem edukacji narodowej p. Dariuszem Piontkowskim, przedstawiając działania i plany Fundacji oraz związanych z nami środowisk rodzicielskich i uzgadniając zasady współpracy we wszystkich sprawach dotyczących polskiej oświaty.

Spotkania przebiegały w bardzo przyjaznej i konstruktywnej atmosferze, a istotnym ich elementem była deklaracja p. ministra Piontkowskiego o skierowaniu do Sejmu przyszłej kadencji projektu ustawy (zgłoszonej przez nasze środowisko w trakcie obrad „edukacyjnego okrągłego stołu”), regulującej szereg spraw związanych z funkcjonowaniem rad rodziców, w tym przede wszystkim jednoznacznie określającej ich status prawny i zasady prowadzenia przez nie gospodarki finansowej.,

6. uczestniczyliśmy na zaproszenie ministra edukacji narodowej w corocznej odprawie 16 Kuratorów Oświaty, w trakcie której:

  • przedstawiliśmy harmonogram kolejnych regionalnych konferencji rad rodziców (lubuskiej, małopolskiej, opolskiej, podkarpackiej, podlaskiej i pomorskiej),
  • zaproponowaliśmy współpracę w realizacji badań ankietowych, o których piszemy w pkt. 4,
  • zwróciliśmy się do kuratorów oświaty, a za ich pośrednictwem do dyrektorów szkół, z prośbą o pomoc we wrześniu br. w wyborach nowych rad rodziców,
  • omówiliśmy formy i zasady współpracy środowisk rodzicielskich we wszystkich sprawach dotyczących oświaty.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”