logofundacji

Rodzice – Partnerzy i Sprzymierzeńcy

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

dziękuję wszystkim, którzy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, w trakcie dyskusji o polskiej oświacie i strajkach nauczycielskich, wspierali Fundację „Rodzice Szkole” i mnie osobiście radami oraz ocenami przedstawianych przez nas opinii, a przede wszystkim życzliwością i potwierdzeniem zasady, że nie da się zbudować oświaty na miarę wyzwań XXI wieku i oczekiwań społeczeństwa bez udziału w tym procesie rodziców.

Dziękuję również tym, którzy niejednokrotnie bardzo krytycznie oceniając działalność i stanowiska Fundacji, prezentowane w mediach i wypowiedziach publicznych, pomogli w wypracowaniu rozwiązań kompromisowych, niezbędnych w tak trudnym procesie, jakim jest przebudowa systemu edukacji.

Edukacyjny okrągły stół nie kończy, lecz zapoczątkowuje proces naprawy polskiej szkoły, naprawy, na którą oczekują miliony Polaków i bez której dynamiczny rozwój kraju będzie niemożliwy. W tym procesie nie do przecenienia jest rola rodziców. Obowiązujące regulacje prawne, wyposażające rady rodziców jako reprezentantów wszystkich rodziców danej szkoły w szeroką możliwość wpływania na życie szkół, wymagają pewnego uporządkowania, poszerzenia i doprecyzowania. Temu procesowi powinny służyć prace przy organizowanym z inicjatywy naszej Fundacji, w ramach Edukacyjnego okrągłego stołu, podstoliku: „Rodzic w systemie edukacji”.

Poniżej przedstawiam propozycje najważniejszych zmian, które chcielibyśmy poddać Państwa ocenie celem wypracowania najlepszych rozwiązań akceptowanych przez jak najszersze kręgi rodziców. Za niezbędne uważamy:

1. wyraźne określenie statusu rady rodziców jako organu społecznego szkoły (niezależnego w swojej działalności), posiadającego, mimo braku osobowości prawnej, zdolność do pewnych, określonych czynności prawnych, m.in. do zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi i prawnymi, umożliwiających poszerzanie oferty edukacyjnej danej placówki,

2. zagwarantowanie radzie rodziców prawa do zgłaszania do organu prowadzącego szkołę i organu nadzoru pedagogicznego wniosków o ocenę pracy dyrektora szkoły oraz dokonywania przez radę rodziców corocznej oceny jego pracy,

3. wyposażenie rady rodziców w uprawnienia adekwatne do uprawnień rady szkoły i samorządu uczniowskiego, m.in. w sprawach dotyczących uchwalania i nowelizacji statutu szkoły,

4. wprowadzenie regulacji sytuującej radę szkoły jako jej nieobligatoryjny organ, w skład którego wchodzą w równej liczbie:

a) przedstawiciele rady pedagogicznej,
b) przedstawiciela rady rodziców,
c) przedstawiciele samorządu uczniowskiego,

5. nałożenie na radę rodziców obowiązku posiadania własnego rachunku bankowego, służącego do dokonywania wszystkich transakcji finansowych,

6. umożliwienie gromadzenia przez radę rodziców funduszy pochodzących z odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

7. umożliwienie radzie rodziców ubiegania się o środki finansowe z grantów (krajowych i europejskich).

Wydaje się, że proponowane rozwiązania wraz z obecnie obowiązującymi (szczegółowo opisanymi w poradniku „Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy”, dostępnym w formie elektronicznej w biurze naszej Fundacji) zagwarantują rodzicom bardzo znaczący, realny wpływ na szkoły własnych dzieci i polski system oświaty, nie naruszając jednocześnie autonomii szkół oraz autonomii nauczycieli w realizacji procesu nauczania. Zapraszając i zachęcając do aktywnego udziału w ogólnonarodowej debacie poświęconej polskiej szkole czekamy na Państwa opinie, uwagi i uzupełnienia proponowanych rozwiązań.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Starzyński 
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”