logofundacji

Wybory 2019

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

szybkimi krokami zbliża się dzień 13 października 2019 roku, dzień, w którym za pomocą kartki wyborczej będziemy wspólnie decydowali o przyszłości Polski. W związku z tym przedstawiamy krótkie podsumowanie prac, służących wzmocnieniu roli rodziców w szkołach ich dzieci, podejmowanych przez polityków różnych szczebli w ciągu ostatnich czterech lat.

Za najważniejsze uważamy:

1. wyraźne podkreślanie we wszystkich wystąpieniach i debatach publicznych przez kolejnych ministrów edukacji narodowej, rząd, parlamentarzystów i Prezydenta RP, jak wielką rolę w polskiej szkole powinni odgrywać rodzice;

2. uznanie prawa rodziców do decydowania o wieku, w którym ich dzieci rozpoczynają naukę szkolną (sprawa ta została uregulowana jednoznacznie przy pierwszej nowelizacji prawa oświatowego, podjętej przez Sejm 22 grudnia 2015 roku);

3. wprowadzenie do ustawy Karta Nauczyciela (18 marca 2016 r.) regulacji uniemożliwiających, bez zgody i obecności rodziców, przesłuchiwanie nieletnich uczniów w charakterze świadków przez komisję prowadzącą postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec nauczycieli;

4. wprowadzenie do prawa oświatowego (14 grudnia 2016 r.) zapisów jednoznacznie określających prawo rad rodziców do posiadania własnego rachunku bankowego i dysponowania nim zgodnie z decyzjami rodziców;

5. wyrażenie wstępnej akceptacji na wprowadzenie w kolejnej kadencji sejmu regulacji prawnych, określających status rady rodziców zgodnie z propozycjami zgłoszonymi przez środowiska rodzicielskie w trakcie obrad Edukacyjnego Okrągłego Stołu;

6. przygotowanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej poradnika dotyczącego działalności rad rodziców i coroczne kierowanie przez ministra edukacji narodowej listu do rodziców z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego;

7. zapraszanie rodziców i organizacji rodzicielskich do debat i prac dotyczących przyszłości polskiej szkoły;

8. zaproszenie rodziców do udziału w obradach Edukacyjnego Okrągłego Stołu i Regionalnych Okrągłych Stołów Edukacyjnych;

9. wyraźne wsparcie rodziców w działaniach umożliwiających, mimo strajków nauczycielskich, przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego;

10. zgłoszenie przez ministra edukacji narodowej oraz ministra inwestycji i rozwoju projektu wieloletniego programu finansowanego ze środków europejskich, poświęconego współpracy rodziców i rad rodziców z różnymi organami szkoły (program ten został zaproponowany do wdrożenia przez Fundację „Rodzice Szkole” i współpracujące z nią środowiska rodzicielskie);

11. wsparcie władz oświatowych różnych szczebli, w tym ministra edukacji narodowej, kuratorów oświaty i parlamentarzystów postulatów i działań znacznej części rodziców (większości) sprzeciwiających się wprowadzania do szkół ich dzieci ideologii LGBT+.

Mamy nadzieję, ze prezentowane informacje pozwolą Państwu podjąć przy urnie wyborczej decyzję dobrze służącą polskiej oświacie i szkole Waszych dzieci.


Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”