logofundacji

Program II Podkarpackiej Konferencji Rad Rodziców

II Podkarpacka Regionalna Konferencja Rad Rodziców

Termin: 25.10.2019 r.

 

Miejsce:Instytut Teologiczno-Pastoralny ul. Witolda 11a

35-302 Rzeszów

 

 

Organizatorzy: Fundacja „Rodzice Szkole”,Podkarpacki Kurator Oświaty

 

Goście Honorowi: Posłowie i Senatorowie z regionu

 

Uczestnicy: Przedstawiciele 180 – 200 Rad Rodziców,

Dyrektorzy szkół, Przedstawiciele samorządów terytorialnych

 

Cele konferencji:

Upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców z szczególnym zwróceniem uwagi na:

  • gospodarkę finansową Rad Rodziców,

  • tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół,

  • współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.

Program II Podkarpackiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców 25.10.2019

9.30-10.30

Rejestracja uczestników

10.30-10.40

Otwarcie Konferencji: Podkarpacki Kurator Oświaty.

10.40-10.50

Wystąpienia Gości Honorowych

10.50-11.15

Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Miejsce i rola Rad Rodziców w polskim systemie oświaty, w świetle obowiązujących regulacji prawnych

11.15-11.45

Przerwa kawowa / konferencja prasowa/

11.45-12.30

Mirosława Grzemba –Wojciechowska, Pełnomocnik Fundacji „Rodzice Szkole”

Dyrektor szkoły – partner i sojusznik Rady Rodziców w budowaniu współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego oraz tworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

12.30-13.30

Krzysztof Zuba, Pełnomocnik Fundacji „Rodzice Szkole”

Gospodarka Finansowa Rad Rodziców:

  • jak założyć i prowadzić rachunek bankowy Rady Rodziców?

  • Jak przygotować preliminarz budżetowy Rady Rodziców?

  • Jak pozyskiwać dodatkowe środki na działalność Rad Rodziców

(festyny szkolne, loterie fantowe, konkursy, darczyńcy zewnętrzni)?

  • Jak prowadzić dokumentację finansową Rad Rodziców?

  • Jakie zapisy dotyczące gospodarki finansowej Rad Rodziców powinny się znaleźć w Regulaminie Rady Rodziców ?

13.30-14.30

Dyskusja, pytania i odpowiedzi

14.30-14.45

Podkarpacki Kurator Oświaty, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Po wystąpieniu każdego z prelegentów organizatorzy przewidują 10 minut na pytania i odpowiedzi.