logofundacji

List do dyrektorów szkół i przedszkoli

Doceniając rolę dyrektora w budowaniu partnerskich relacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia szkolnego prezes zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” zwrócił się z prośbą o wsparcie w organizowaniu rad rodziców i pomoc w ich codziennej pracy.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

wrzesień jest miesiącem, w którym w Państwa szkołach odbywają się wybory rad rodziców. Mimo, że ustawa Prawo oświatowe reguluje  tryb powstawania tego  ważnego organu szkoły,  część rodziców, szczególnie rodziców klas pierwszych, wchodzących w środowisko szkolne w nowej roli często jest do niej nieprzygotowana.  Zazwyczaj brakuje im wiedzy i pomysłu jak ta rola ma

wyglądać, a doświadczenia z czasów, kiedy sami byli uczniami nie przystają do obecnych regulacji prawnych.

Powstaje więc pytanie: Jak stworzyć sytuację, w której działalność rady rodziców będzie stałą lekcją demokracji dla wszystkich uczestników życia szkolnego? Jesteśmy przekonani, że bardzo ważną rolę w tym procesie  odgrywa  dyrektor, od którego w znacznej mierze zależy na ile  szkoła staje się miejscem współpracy  nauczycieli, rodziców i uczniów.

Fundacja „Rodzice Szkole” zwraca się z prośbą o wsparcie  rodziców w tworzeniu na terenie kierowanych przez Państwa szkół - rad rodziców zgodnie z art. 83 ust 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe  i wspieranie ich  we wszelkich dalszych działaniach.

Prosimy o: .

  • poinformowanie rodziców (szczególnie rodziców klas pierwszych o regulacjach prawnych zawartych w  art. 83 i 84 ustawy Prawo oświatowe, w których zapisano tryb tworzenia rady rodziców oraz jej prawa i obowiązki,
  • przekazanie informacji o powyższych rozwiązaniach na posiedzeniu rady pedagogicznej wszystkim nauczycielom szkoły, ze szczególnym zwróceniem na nie uwagi wychowawcom którzy mogą i powinni być pomocni rodzicom swojej klasy w wyborze rady oddziałowej (tzw. „trójki klasowej”) i jej przedstawiciela do rady rodziców.
  • pomoc, w zorganizowaniu i odbyciu pierwszego zebrania wybranym do rady rodziców przedstawicielom poszczególnych klas
  • zapoznanie  się z uchwalonym przez radę rodziców jej Regulaminem. W wypadku stwierdzenia w nim niezgodności z ustawą Prawo oświatowe lub Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, prosimy o  wskazanie  radzie rodziców  błędów wraz z zaleceniem dokonanie niezbędnych korekt,.
  • umożliwienie radzie rodziców korzystania ze szkolnej tablicy ogłoszeń, strony internetowej, dziennika elektronicznego i innych form informacji skierowanych do społeczności szkolnej,
  • zapraszanie przedstawicieli rady rodziców na posiedzenia rady pedagogicznej (oczywiście, jedynie na tę jej część, która nie dotyczy spraw osobistych uczniów i pracowników szkoły objętych tajemnicą zawodową) oraz poinformowanie rady rodziców o chęci  uczestnictwa w jej posiedzeniach pozostawiając jednocześnie decyzję o zaproszeniu radzie rodziców

Mając  nadzieję, że przedstawione propozycje ułatwią budowanie partnerskich relacji, pomiędzy wszystkimi organami szkoły ze szczególnym uwzględnieniem współpracy dyrektora z radą rodziców życzymy Państwu oraz Państwa współpracownikom i wychowankom wielu sukcesów i satysfakcji z pracy i nauki w  roku szkolnym 2019/2020

Z  wyrazami szacunku,

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu